Văn phòng - 111/39 Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Thủ Đức
Trung Tâm Gia Sư Nắng Xanh

UBND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

UBND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

Ngày 24 tháng 9 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh ra thông báo Số:75 /TB-UBND Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh năm 2021, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển: 54 người, trong đó:

– Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 09 người.

– Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 33 người, trong đó:

+ Giáo viên Văn hóa: 25 người;

+ Giáo viên Tin học: 03 người;

+ Giáo viên Tiếng Anh: 05 người.

– Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 12 người, trong đó:

+ Giáo viên Hóa học: 01 người;

+ Giáo viên Vật lý: 01 người;

+ Giáo viên Sinh học: 01 người;

+ Giáo viên Giáo dục công dân: 02 người;

+ Giáo viên Tiếng Anh: 07 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Điều 5 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm

– Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

– Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí như sau:

+ Giáo viên Văn hóa Tiểu học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm tiểu học.

+ Giáo viên Tiếng Anh: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

+ Giáo viên Tin học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán-Tin hoặc có bằng Cử nhân chuyên ngành Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

– Vị trí Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên Trung học cơ sở hạng III theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Trung học cơ sở công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí như sau:

+ Giáo viên giảng dạy môn Hóa học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Hóa học, sư phạm Vật lý – Hóa học, sư phạm Hóa – Sinh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

+ Giáo viên giảng dạy môn Vật lý: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Vật lý, sư phạm Vật lý – Hóa học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Vật lý và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

+ Giáo viên giảng dạy môn Sinh học: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Sinh học, sư phạm Hóa – Sinh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

+ Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Giáo dục công dân.

+ Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

3. Về hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ  Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, ưu tiên xét trúng tuyển trước các đối tượng đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế; người đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; người đang hợp đồng giảng dạy Tiếng Anh ở bậc Tiểu học theo Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Sau khi thực hiện việc xét trúng tuyển trước đối với các đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

II. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ (PHIẾU) DỰ TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 30/9/2021 đến hết ngày 29/10/2021, trong giờ hành chính.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển viên chức, nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND huyện Lang Chánh, Khu phố Lê Lợi, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa (qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); địa chỉ liên lạc của người phụ trách tiếp nhận hồ sơ: Ông Ngô Văn Hiếu, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Lang Chánh, số điện thoại di động 0389303222.

Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết đính số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

IV. ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện, Ban biên tập website huyện Lang Chánh đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo để nhân dân được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Nguồn tin: langchanh.thanhhoa.gov.vn

0939364936